Dokumenty potrzebne do egzaminu

Osoby przystępujące do egzaminu składają do komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu, zawierający:

 1. imię i nazwisko,
 2. numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia, gdy numer PESEL nie został nadany,
 3. adres korespondencyjny,
 4. rodzaj specjalności.

Do wniosku dołącza się:

 1. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do przystąpienia do egzaminu,
 2. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości określonej przez rozporządzenie (na dzień dzisiejszy 140 zł).

Do egzaminu bez uczestniczenia w szkoleniu przystąpić mogą osoby, które wykażą komisji egzaminacyjnej, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji:

 • uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii,
 • uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego,
 • uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej,
 • ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.5) i uzyskały tytuł zawodowy,
 • ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej.