Zamówienia

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko / nazwa firmy : *
Email kontaktowy : *
Telefon kontaktowy : *

Zamawiane szkolenia 

Tytuł szkolenialiczba kursów
dla lekarzy radiologów (LR) : *
dla lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej (LRZ) : *
dla lekarze dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości (LST) : *
dla fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne (FT) : *
dla lekarzy wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej (LMN) : *
lekarzy wykonujących inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (LIX) : *
pielęgniarek uczestniczących w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej (PMN) : *
lekarzy wykonujących procedury z zakresu radioterapii (LRT) : *
inne : *

Uwagi do zamówienia

Dane do certyfikatu ukończenia kursu

Imię i nazwisko kursanta : 
PESEL : 
Adres korespondencyjny (dla wysyłki certyfikatu lub zaświadczenia o ukończeniu) : 

Dane do rachunku

Nazwa firmy lub imię i nazwisko : 
NIP : 
REGON : 
Adres siedziby firmy lub adres zameldowania : 

Zostałem poinformowany, że złożenie zamówienia pociąga obowiązek zapłaty*

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy,  że:

  • Administratorem przekazanych danych jest EduRays s.c. z siedzibą przy ul. Ketlinga 32/150 w Łodzi, (kod pocztowy: 92-431), adres e-mail: biuro@edurays.pl
  • Celem zbierania danych jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (par. 11 ust. 9 i par. 12 ust. 1), czyli wystawianie certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu kursu.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wstawienia rachunku za kurs e-learningowy, wydania certyfikatu lub zaświadczenia o ukończeniu kursu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie rachunku za kurs, wydanie certyfikatu lub zaświadczenia o ukończeniu kursu.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem czyli 6 lat (par. 11 ust. 9 Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) lub 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej).