Zamówienia

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko / nazwa firmy : *
Email kontaktowy : *
Telefon kontaktowy : *

Zamawiane szkolenia 

Tytuł szkolenialiczba kursów
dla lekarzy radiologów (LR) : *
dla lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej (LRZ) : *
dla lekarze dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości (LST) : *
dla fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne (FT) : *
dla lekarzy wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej (LMN) : *
lekarzy wykonujących inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (LIX) : *
pielęgniarek uczestniczących w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej (PMN) : *
lekarzy wykonujących procedury z zakresu radioterapii (LRT) : *
inne : *

Uwagi do zamówienia

Dane do certyfikatu ukończenia kursu

Imię i nazwisko kursanta : 
PESEL : 
Adres korespondencyjny (dla wysyłki certyfikatu lub zaświadczenia o ukończeniu) : 

Dane do rachunku

Nazwa firmy lub imię i nazwisko : 
NIP : 
REGON : 
Adres siedziby firmy lub adres zameldowania : 

Zostałem poinformowany, że złożenie zamówienia pociąga obowiązek zapłaty*

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy,  że:

  • administratorem danych osobowych jest EduRays s.c. z siedzibą w Łodzi, adres korespondencyjny: skr. poczt. 8838, 90−962 Łódź 88;

  • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, wystawienia rachunku, wystawienia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (par. 12 ust. 1), realizacji obowiązku przechowywania kopii wydanych certyfikatów narzuconego Rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (par. 11 ust. 9) oraz marketingu produktów i usług administratora danych i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne.