Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy,  że:

  • Administratorem przekazanych danych jest EduRays s.c. z siedzibą przy ul. Ketlinga 32/150 w Łodzi, (kod pocztowy: 92-431), adres e-mail: biuro@edurays.pl
  • Celem zbierania danych jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (par. 11 ust. 9 i par. 12 ust. 1), czyli wystawianie certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu kursu.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wstawienia rachunku za kurs e-learningowy, wydania certyfikatu lub zaświadczenia o ukończeniu kursu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie rachunku za kurs, wydanie certyfikatu lub zaświadczenia o ukończeniu kursu.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem czyli 6 lat (par. 11 ust. 9 Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) lub 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej).